Regulamin Konsultacji

1.
Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:

1. REGULAMIN – niniejszy zbiór zapisów regulujących kwestie dotyczące świadczenia Usług Doradczych z zakresu usług podatkowych.
2. USŁUGI DORADCZE – ogół działań związanych z doradztwem oraz wsparciem Zamawiającego w zakresie usług podatkowych.
3. USŁUGODAWCA – Magdalena Lockau, zwrotpodatku.info sp. z o.o., ul. Nabrzeżna 17 lok. 54, Gorzów Wlkp.
4. ZAMAWIAJĄCY – osoba fizyczna lub prawna zamawiająca usługę.
5. UCZESTNIK – Zamawiający bądź osoba wyznaczona przez niego do wzięcia udziału w konsultacji.
6. UMOWA – porozumienie zawarte pomiędzy Zamawiającym, a Usługodawcą przy zachowaniu minimum trzech, niezbędnych warunków, tj. zapoznaniem się Zamawiającego z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego warunków, zapłatą wartości Usługi przy rezerwacji terminu oraz uzgodnieniem aspektów logistycznych dotyczących Usługi, przez co rozumiemy: zaakceptowany przez obie Strony Umowy termin i sposób realizacji spotkania (na miejscu w biurze przy ul. Nabrzeżnej 17 lok. 54, Gorzów Wlkp. lub wideokonferencja).

2.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, dalej zwany „Regulaminem”, określa warunki świadczenia Usług doradczych, warunki rezerwacji konsultacji, a także procedury postępowania reklamacyjnego.
2. Usługodawcą jest Magdalena Lockau, zwrotpodatku.info sp. z o.o., ul. Nabrzeżna 17 lok. 54, Gorzów Wlkp.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Podanie danych jest dobrowolne.

3.
Warunki współpracy i płatności

1. Po ustaleniu terminu konsultacji dalej zwaną usługą, zostanie wystawiona faktura. Gwarancją rezerwacji terminu realizacji Usługi jest jej wcześniejsze opłacenie. Najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie realizacji Usługi.
2. Przyjmując ofertę Usługodawcy i dokonując wpłaty Zamawiający akceptuje zasady i warunki rezygnacji z Usługi i zwrotu wpłaconych kwot określonych poniżej.
a) nie później niż na 21 dni kalendarzowych przed umówionym terminem, Klientowi przysługuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty wynagrodzenia;
b) nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed umówionym terminem, Klientowi przysługuje zwrot połowy wpłaconej kwoty wynagrodzenia;
c) później niż 7 dni kalendarzowych przed umówionym terminem, Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty wynagrodzenia.
3. Przyczyny rezygnacji z zamówionej Usługi lub zmiany jej terminu nie mają wpływu na zasady określone w punkcie 3.
4. Kwoty zatrzymanego wynagrodzenia z tytułu odwołania terminu świadczonej Usługi stanowią wynagrodzenie Usługodawcy za pozostanie w gotowości do świadczenia usługi w pierwotnym terminie.
5. Wszelkie korekty należnego wynagrodzenia oraz kosztów dodatkowych zostaną objęte odpowiednimi dokumentami księgowymi.
6. Zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty wynagrodzenia w pełnej wysokości, w przypadku:
a) rezygnacji z wykonania Usługi przez Usługodawcę,
b) zaproponowania przez Usługodawcę zmiany terminu wykonania Usługi i braku akceptacji tego terminu przez Zamawiającego.
7. Komunikacja związana z odwołaniem lub zmianą terminów usług dla swej ważności wymaga komunikacji e-mail lub telefonicznej.

4.
Zobowiązania Stron

1. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługi przy zachowaniu najwyższej staranności oraz działać zawsze w najlepiej pojętym interesie Zamawiającego.
2. Do obowiązków Usługodawcy należy przekazanie praktycznych porad, rozwiązujących problemy Zamawiającego w zakresie usług podatkowych, co w razie potrzeby można poświadczyć odpowiednimi dokumentami poświadczającymi kompetencje Usługodawcy.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Usługodawcy za Usługę, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i w zgodzie z ustaleniami szczegółowymi.
5.
Postępowanie reklamacyjne

1. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług doradczych w terminie 30 dni roboczych od daty realizacji Usługi.
2. Reklamacje Usług doradczych należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w niniejszym Regulaminie pkt. 3 § 1 bądź w formie elektronicznej, wysyłając zgłoszenie na adres biuro@zwrotpodatku.info
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a) imię i nazwisko/nazwę Zmawiającego,
b) adres siedziby Zamawiającego,
c) przedmiot reklamacji (nazwa Usługi, termin i miejsce realizacji, imię i nazwisko pracownika przeprowadzającego konsultację)
d) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
e) oczekiwania Zamawiającego wobec Usługodawcy.
9. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających, czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
10. Po otrzymaniu zgłoszenia w formie elektronicznej, Usługodawca potwierdzi ten fakt w wiadomości zwrotnej.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.
12. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w pkt. 3 niniejszego paragrafu, to Usługodawca wyznaczy Zamawiającemu siedmiodniowy dniowy termin na złożenie poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego.

6.
Postanowienia końcowe

1. Usługodawca może poprosić Zamawiającego o anonimowe wypełnienie ankiety w formie papierowej, której celem będzie ocena przeprowadzonej konsultacji.
2. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka Prywatności, znajdująca się pod adresem: www.zwrotpodatku.info/polityka-prywatnosci
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Usługodawcy i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
4. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą a Zamawiającym związane z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
5. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich publikacji w Witrynie.

Data publikacji: 08.03.2022r.

Gorzów Wielkopolski

small_c_popup.png

Zostaw telefon oddzwonimy

Realizacja: ROAN24